ایزوسیانات چیست؟

ایزوسیانات چیست؟

ایزوسیانات کارون یک ترکیب شیمیایی آلی حاوی گروه (R−N=C=O) می باشد . که اولین بار