ورق نورد سرد چیست ؟

ورق نورد سرد چیست ؟

نورد سرد معمولاً جهت تولید ورق و تسمه با پرداخت سطحی و دقت ابعادی استفاده